HANGZHOU2022, CHA | Oct 22 - 29, 2023
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา Shooting 
R6 - Mixed 50m Rifle Prone SH1 รอบคัดเลือก  
วันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 10:00 น.
สนาม
Fuyang Yinhu Sports Centre
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
Series
Total
หมายเหตุ
(Remark)
1 2 3 4 5 6
16
China
China
105.7
103.8
104.4
104.7
105.4
105.2
629.2
0X
Q
5
United Arab Emirates
United Arab Emirates
104.8
101
104.2
103
105
102.9
620.9
0X
Q
14
India
India
103.9
101.8
103.7
104
103.7
103.2
620.3
0X
Q
4
South Korea
South Korea
102.1
104.2
102.2
103.7
104.6
102.9
619.7
0X
Q
17
South Korea
South Korea
102.3
102.2
102.4
104.5
103
104.5
618.9
0X
Q
13
Thailand
Thailand
104.2
102.2
104.2
102.3
102.2
103.7
618.8
0X
Q
6
Japan
Japan
102.7
102.2
104.7
102.8
102
103.4
617.8
0X
Q
10
India
India
102.6
100.6
100.9
102.5
103.8
104.6
615
0X
Q
2
South Korea
South Korea
103
103
103
100.8
101.3
103.2
614.3
0X
Q
18
United Arab Emirates
United Arab Emirates
101.9
102
102.7
102.1
104.2
101.3
614.2
0X
Q
15
United Arab Emirates
United Arab Emirates
104
101.7
102.5
102.7
102.4
100.8
614.1
0X
Q
1
Japan
Japan
102.2
101.6
103
101.7
101
103.6
613.1
0X
9
Thailand
Thailand
101.6
102.2
102.4
104.6
101.4
100.6
612.8
0X
3
China
China
100
100.4
101.4
102
102.1
102
608.9
0X
19
China
China
100.7
101.8
100
101.4
101.4
103
608.3
0X
11
Thailand
Thailand
100.4
101.7
102.3
101.3
101.6
99
606.3
0X
7
Thailand
Thailand
102.1
102.3
98.2
99.3
98.9
103.1
603.9
0X
20
India
India
98.8
102.4
99.4
99.4
102.2
101
603.2
0X
8
China
China
101.6
99.6
102.9
101
95
102.2
602.3
0X
12
South Korea
South Korea
101.9
100.6
98.8
99.4
102.9
96.9
600.5
0X
 
     
     
     
     
Sponcer